ssh

这个密钥用来跟 github 通信,在本地终端里生成然后上传到 github

ssh-keygen -t rsa -C 'wsd312@163.com' # 生成密钥
ssh-keygen -t rsa -C "wsd312@163.com" -f ~/.ssh/ww_rsa # 指定生成目录文件名字
ssh -T git@github.com # 测试是否成功

然后

cat ~/.ssh/id_rsa.pub
查看了放在GitHub 仓库上面